Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

O konkursie

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu

Konkurs „Szkoła z klimatem” jest kontynuacją akcji edukacyjnej NFOŚiGW z 2019 r. dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III „Enfoś przyjaciel dzieci i środowiska”, która polegała na opracowaniu przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli, działań proekologicznych. Na potrzeby akcji powstało specjalne wydawnictwo NFOŚiGW pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” i maskotka drzewka Enfosia – tytułowego bohatera. W konkursie edukacyjnym 2020/2021 skierowanym do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem młodzieży chcemy edukować i aktywizować społeczności lokalne do dbania o środowisko naturalne na co dzień i w swoim najbliższym otoczeniu, poprzez zagospodarowanie terenów miejskich pod zielono-niebieską infrastrukturę.

Dzięki realizacji konkursu Narodowy Fundusz chce zainteresować młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków i uwrażliwiać młode pokolenie na kwestie ochrony środowiska oraz aktywizować do działania w tym kierunku. Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. Jednym z celów konkursu jest także popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Terminy

Zakończyło się nadsyłanie prac konkursowych – 30 kwietnia 2021 r.

Nagroda

Nagrodą główną w konkursie jest sfinansowanie realizacji projektu konkursowego (w całości lub w części) na kwotę 100 tys. zł. Organizator przewidział także wyróżnienia oraz upominki dla zwycięskich zespołów i opiekunów.

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach i gminach to system elementów przyrodniczych i związanych z nimi obiegów wody, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczności na określonym obszarze; zielono-niebieska infrastruktura łączy cele i zadania związane z gospodarowaniem wodami oraz szeroko pojętą zielenią na określonym terenie, np. w miastach będą to zielone dachy, przystanki, czy torowiska, oczka wodne i zbiorniki retencyjne, odpływy z dróg, a w gminach wiejskich także łąki i rozlewiska, obszary przeznaczone pod uprawy rolne.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również