Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

UWAGA!!!

AKTUALIZACJA 22 STYCZEŃ 2021 R.

Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2020

Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2020 wraz z Opinią z jego weryfikacji należy składać do NFOŚiGW najpóźniej do dnia 31.03.2021 r.

Zasady raportowania nie ulegają zmianie w stosunku do roku poprzedniego, jednak opracowując raport z monitorowania należy zastosować uaktualnione wartości wskaźników emisji oraz wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE).

Wartości wskaźników WO i WE są opracowywane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Proszę zwrócić uwagę na jednostki wskaźników i w razie potrzeby odpowiednie ich przeliczenie

 • wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych o wartości 0,758 Mg CO2/MWh

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

 1. Informacje ogólne
 2. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu zarządzania energią w budynkach
 3. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Biogazownie rolnicze
 4. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę
 5. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej
 6. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Energooszczędne oświetlenie uliczne
 7. Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów (19 lutego 2016 r.)

 

1.Informacje ogólne

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji. Wraz z raportem należy przedstawić Opinię z jego weryfikacji, przy czym obowiązek przedstawienia Opinii nie dotyczy Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (program priorytetowy „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 4).

Monitorowanie efektu ekologicznego należy prowadzić zgodnie z Metodyką, która stanowi załącznik do regulaminu każdego naboru wniosków o dofinansowanie ogłaszanego w ramach programów priorytetowych System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

UWAGA!

W umowach o dofinansowanie zawieranych przed 2013 r. zobowiązywano dodatkowo Beneficjentów do przedstawiania NFOŚiGW również Raportów z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. z 2010 r. poz. 1027). Wymóg przedstawiania przedmiotowych Raportów został zniesiony nowelizacją ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2017 r poz. 286). Tym samym nie ma już obowiązku  przedstawiania Raportów półrocznych. Dotyczy to wszystkich Beneficjentów programów priorytetowych „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

W jakim terminie należy przedstawić NFOŚiGW roczny Raport z monitorowania efektu ekologicznego oraz Opinię z jego weryfikacji?

  
 

 

Gdzie można znaleźć wzory Raportów z instrukcją ich sporządzania oraz wzory Opinii z weryfikacji Raportów?

  

 

Za jaki okres sporządza się Raport z monitorowania efektu ekologicznego?

  

 

Metoda obliczeń w przypadku sporządzania Raportów za niepełny rok nie ulega zmianie i jest taka sama jak dla Raportów sporządzanych dla pełnych lat kalendarzowych.

  
 

 

Jakie wartości wskaźników emisji oraz wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE)należy przyjąć do obliczeń?

  
 

 

Czy scenariusz bazowy może być zmieniany na potrzeby obliczenia wielkości efektu ekologicznego osiągniętego w danym roku sprawozdawczym?

  

 

Z jaką dokładnością należy prezentować wyniki obliczeń?

  

 

Komu należy powierzyć obowiązki z zakresu monitorowania efektu ekologicznego przedsięwzięcia?

  

 

Kto może weryfikować Raporty z monitorowania efektu ekologicznego?

  

 

Jak rozumieć ww. kryterium 2) odnoszące się do powiązań między Weryfikatorem Raportu z monitorowania a podmiotem wykonującym audyt energetyczny?

  

 

Jakie procedury obowiązują w przypadku gdy Weryfikator stwierdzi nieprawidłowości w Raporcie z monitorowania osiągniętej redukcji emisji?

  

 

 

2. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu zarządzania energią w budynkach

Beneficjent wg własnego uznania wyznacza osoby odpowiedzialne za sporządzenie Raportu z monitorowania. Opinię z weryfikacji sporządza niezależny Weryfikator, wybrany zgodnie z Metodyką. Więcej informacji na ten temat można znaleźć powyżej, w części Informacje ogólne.

Pliki do pobrania:

Do wyliczenia efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2020 r. należy stosować:

Proszę zwrócić uwagę na jednostki wskaźników i w razie potrzeby odpowiednie ich przeliczenie

 • wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych o wartości 0,758 Mg CO2/MWh

UWAGA!
Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką. Metodyka jest opublikowana na stronie internetowej poszczególnych naborów wniosków.

 

3. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Biogazownie rolnicze

Beneficjent wg własnego uznania wyznacza osoby odpowiedzialne za sporządzenie Raportu z monitorowania. Opinię z weryfikacji sporządza niezależny Weryfikator, wybrany zgodnie z Metodyką. Więcej informacji na ten temat można znaleźć powyżej, w części Informacje ogólne.
 

Pliki do pobrania:

Do wyliczenia efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2020 r. należy stosować:

 • wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020, udostępnione na:

https://www.kobize.pl/pl/article/2019/id/1580/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2017-do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2020
Proszę zwrócić uwagę na jednostki wskaźników i w razie potrzeby odpowiednie ich przeliczenie

 • wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych o wartości 0,758 Mg CO2/MWh

UWAGA!
Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką. Metodyka jest opublikowana na stronie internetowej poszczególnych naborów wniosków.

 

4. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Beneficjent wg własnego uznania wyznacza osoby odpowiedzialne za sporządzenie Raportu z monitorowania. Opinię z weryfikacji sporządza niezależny Weryfikator, wybrany zgodnie z Metodyką. Więcej informacji na ten temat można znaleźć powyżej, w części Informacje ogólne.

Pliki do pobrania:

Do wyliczenia efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2020 r. należy stosować:

 • wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020, udostępnione na:

https://www.kobize.pl/pl/article/2019/id/1580/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2017-do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2020
Proszę zwrócić uwagę na jednostki wskaźników i w razie potrzeby odpowiednie ich  przeliczenie

UWAGA!
Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

 

5. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej

Beneficjent wg własnego uznania wyznacza osoby odpowiedzialne za sporządzenie Raportu z monitorowania.

Pliki do pobrania:

Do wyliczenia efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2020 r. należy stosować:

 • wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych o wartości 0,758 Mg CO2/MWh

UWAGA!
Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

 

6. Szczegółowe informacje dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu Energooszczędne oświetlenie uliczne

Beneficjent wg własnego uznania wyznacza osoby odpowiedzialne za sporządzenie Raportu z monitorowania. Opinię z weryfikacji sporządza niezależny Weryfikator, wybrany zgodnie z Metodyką. Więcej informacji na ten temat można znaleźć powyżej, w części Informacje ogólne.

Pliki do pobrania:

Do wyliczenia efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2020 r. należy stosować:

 • wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych o wartości 0,758 Mg CO2//MWh
   

UWAGA!
Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

7. Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów przeprowadzone w dniu 19 lutego 2016 r. UWAGA – zmiany dotyczą wartości wskaźnika emisyjności CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych na rok 2020 (prezentacje zawierają wskaźnik z lat poprzednich)

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały przedstawione podczas szkolenia z opracowania raportów z monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków GIS, które odbyło się 19 lutego 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie:

 

Pliki do pobrania:

Prezentacja ogólna

Prezentacje szczegółowe – omówienie metodyk sporządzania rocznych raportów z monitorowania

 

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również