Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Całkowita wielkość produkcji energii cieplnej (GJ/rok) dotyczy sytuacji kiedy dostarczona energia cieplna z nowego źródła objętego niniejszym wnioskiem do odbiorcy spowoduje wyłączenie istniejącego źródła ciepła (u odbiorcy) lub zastąpi produkcję ciepła w istniejącym źródle.

 • Tak, jest możliwe złożenie jednego wniosku obejmującego kilka inwestycji.

 • Należy złożyć wniosek o pożyczkę równolegle z wnioskiem o dotacje jako dodatkowy dokument, wszystkie niezbędne załączniki są ujęte w części dotacyjnej. Warunkiem otrzymania pożyczki jest otrzymanie dofinansowania w formie dotacji. Terminy oraz procedura oceny wniosku pożyczkowego są takie jak w regulaminie konkursu na dotacje.

 • Tak ograniczenie/ uniknięcie CO2 ma być liczone zgodnie z metodyką stanowiącą załącznik nr 2 część B do Regulaminu konkursu.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem energetycznym, biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskiwanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

  Ścieki nie mieszczą sie w definicji substratu do wytwarzania biogazu rolniczego.

   

 • Działalność transportowa jest działalnością gospodarczą, a sektor transportu jest sektorem otwartym na konkurencję. Rynek przewozów w Polsce został otwarty i mogą funkcjonować na nim podmioty zagraniczne. Dlatego nie można powiedzieć, że nie może w tym zakresie wystąpić konkurencja i że dofinansowanie nie wpłynie (choćby potencjalnie) na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Bez znaczenia pozostaje, czy wpływ na konkurencję jest rzeczywisty czy potencjalny. Już sam fakt, iż przedsiębiorca działa na rynku otwartym na konkurencję oznacza, iż nie można wykluczyć, że wsparcie właśnie tego przedsiębiorcy nie wzmocni jego pozycji na rynku (także poprzez utrudnienie wejścia na rynek innemu przedsiębiorcy), co oznacza, że przynajmniej potencjalnie wpływa ono na konkurencję. Dlatego dofinansowanie zakupu nowych autobusów, wsparcie szkoleń, czy budowy/modernizacji stacji obsługi tankowania pojazdów będzie stanowiło pomoc publiczną.

  Wyjątek: pomoc przy finansowaniu ww. zadań nie wystąpi, gdy jednostka samorządu jako wnioskodawca wytworzy (zakupi) ww. środki trwałe, a następnie udostępni te środki podmiotowi wybranemu w procedurze konkurencyjnej (przetarg).

  Dofinansowanie zadań polegających m. in. na: modernizacji lub budowie tras rowerowych, modernizacji lub budowie bus pasów, modernizacji lub budowie parkingów „Parkuj i Jedź”, wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim – realizowanych przez jednostki samorządu – nie będzie stanowiło pomocy publicznej dla jst, gdyż zadania te nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

  • W ramach konkursu GAZELA przewidziane zostały następujące rodzaje pomocy publicznej:
  • pomoc regionalna,
  • pomoc de minimis,
  • pomoc w formie rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

  Pierwszą i najważniejszą zasadą jest zakaz udzielania pomocy regionalnej na zakup taboru. Wynika to z przepisu § 5 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.): „W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.”

  Po drugie, pomoc de minimis w transporcie nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie 3 lat (dla jednego przedsiębiorstwa). Wartość udzielanej pomocy przelicza się na euro według średniego kursu NBP z dnia udzielenia pomocy (dnia podpisania umowy).
    Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług zbiorowego transportu miejskiego zasadniczo udzielana jest rekompensata za świadczenie Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym (UOIG), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
  Zasady udzielania rekompensaty zostały szczegółowo opisane w Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Dokument ten został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na potrzeby wdrażania POIiŚ oraz RPO i nie jest dokumentem oficjalnie obowiązującym Wnioskodawców NFOŚiGW, jednakże przy ocenie zgodności dofinansowania z przepisami ww. rozporządzenia może być on stosowany pomocniczo. Wytyczne MRR dostępne są na stronie: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx   Dofinansowanie elementów projektu, które wchodzą w zakres zobowiązania do świadczenia usług transportowych, powinno być traktowane jako część składowa rekompensaty. Przy zakupie autobusów należy zbadać, czy łączna rekompensata (tj. rekompensata z gminy oraz dotacji NFOŚiGW na zakup autobusów, która stanowi składnik rekompensaty) nie powoduje przekroczenia „rozsądnego zysku” (patrz pyt. nr 3). Jeżeli o dotację na zakup autobusów występuje spółka wybrana w przetargu i nie może ona otrzymać dodatkowego wsparcia na elementy wchodzące w zakres zobowiązania do świadczenia usług, to dofinansowaniem NFOŚiGW mogą być objęte tylko koszty, które wykraczają poza zakres zobowiązania. Przykładowo, jeśli umowa stanowi, że przewozy mają być realizowane autobusami  spełniającymi normę EURO-4  (lub wyższą), wówczas dofinansowanie NFOŚiGW (jako pomoc de minimis) może dotyczyć jedynie różnicy pomiędzy kosztem kupowanego autobusu hybrydowego zasilanego gazem CNG, a kosztem nowego autobusu o takich samych parametrach (takich jak liczba miejsc, wyposażenie itp.) spełniającego normę EURO-4.

  Dofinansowanie budowy/modernizacji stacji tankowania pojazdów może być udzielane jako pomoc regionalna lub pomoc de minimis, o ile zobowiązanie spółki (określone w umowie o świadczenie usług publicznych) nie obejmuje konieczności inwestowania w taką infrastrukturę. Jeżeli jednak zobowiązanie spółki obejmuje budowę/modernizację stacji tankowania (w przypadku spółki miejskiej, która nie została wybrana w przetargu, zakres zobowiązania można odpowiednio dostosować) dotacja NFOŚiGW na ten zakres powinna być traktowana jako składnik rekompensaty i jej dopuszczalność będzie wówczas oceniana łącznie z innymi składnikami rekompensaty przewidzianymi w umowie o świadczenie usług.
  Dofinansowanie szkoleń kierowców z obsługi niskoemisyjnego taboru może być udzielane jako pomoc de minimis, jeżeli umowa o świadczenie usług nie przewiduje konieczności przeprowadzenia takich szkoleń. Jeśli natomiast umowa o świadczenie usług obejmuje te szkolenia, to dotacja NFOŚiGW na ten zakres oceniana będzie jako składnik rekompensaty.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również