Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Programy 2014

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

  1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
    Część 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
    Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

  2.1. Racjonalna gospodarka odpadami
    Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
    Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
    Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
    Cześć 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ
  2.2. Ochrona powierzchni ziemi
    Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”.
    Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych
  2.3. Geologia i geozagrożenia
    Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
    Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
  2.4 Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

3. Ochrona atmosfery

  3.1. Poprawa jakości powietrza
    Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
    Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
  3.2. Poprawa efektywności energetycznej
    Część 1) Inteligentne sieci energetyczne
    Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
    Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
    Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
  3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
    Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii
    Część 2) Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji
    Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
    Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
  3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 2) Biogazownie rolnicze
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
- przekierowanie do zakładki GIS
    Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski
- przekierowanie do zakładki GIS

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

  4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

5. Międzydziedzinowe

  5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa
  5.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę
    Część 1) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
    Część 2) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska
    Część 1) Monitoring środowiska
    Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna
  5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
  5.5. Edukacja ekologiczna
  5.6. Współfinansowanie programu LIFE
  5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW
    Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
    Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
    Część 3) REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW
  5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
    Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
    Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
    Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
  5.9 Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych (przekierowanie do serwisu GEKON)

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również