Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 POIiŚ

Cel programu

 •  Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.
 •  Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.

Treść programu:

program_2.3._x2020.pdf
program_2.3._x2020.pdf - (951,38 KB) Treść programu priorytetowego 2.3

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 30.10.2020 r. do 30.12.2021 r.

Beneficjenci:

 1. beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego;
 2. podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania:

 • dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów całkowitych projektu a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - z zastrzeżeniem zasad kwalifikowalności kosztówj;
 • dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Warunki dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 • oprocentowanie: na warunkach rynkowych - na poziomie stopy referencyjnej; na warunkach preferencyjnych -WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • warunkiem udzielenia dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,
 • pożyczka nie podlega umorzeniu,
 • w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,

Dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej:

 • oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2),
 • pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),
 • w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania,
 • warunkiem udzielenia dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ.

 

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również