Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik

Krótki poradnik wyjaśniający czym są zmiany klimatyczne i jak można im przeciwdziałać, przygotowany przez zespół NFOŚiGW. Zapraszamy do zapoznania się.

Cel programu

1) Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” ) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

2) Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Część 1) Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

Formy dofinansowania

 • pożyczka
 • przekazanie środków (dotyczy państwowych jednostek budżetowych)
 • dotacja (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich lub zadania w zakresie zakupu oczyszczaczy powietrza)
 • udostępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na działania mające na celu ograniczanie skutków zagrożeń dla środowiska

Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
 • służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, 
 • spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne, 
 • państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania w celu walki z COVID-19, 
 • państwowe jednostki budżetowe, do których ustawowych zadań należy ochrona środowiska, 
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowujące działania mające na celu ograniczanie skutków zagrożeń dla środowiska. 

Część 2) Miasto z Klimatem - "zielono-niebieska infrastruktura"

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór trwa do 14.08.2020 r.

Formy dofinansowania

 • dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 1 000 tys. zł

Beneficjenci

 • gminy o statusie miasta

Treść programu priorytetowego:

Informacje szczegółowe

ikonka e-mail Koordynator programu Robert Markiewicz
Robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora

Andrzej Sidorski     
Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl  

ikonka telefon I Wydział Wdrażania Projektów

660 400 456

22-45-90-314
22-45-90-759

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również