Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Cel programu

 1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).
   
 2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Treść programu

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął zmianę Programu priorytetowego. Nowy Program obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2020  r.

Zmiana programu dotyczy wniosków złożonych od 29.04.2020 r. z wyłączeniem ocen które zostały przeprowadzone przed dniem 28.04.2020 r.
Wszystkie wnioski złożone od 29.04.2020 r., które nie zostały ocenione przed dniem 28.04.2020 r. są obecnie oceniane zgodnie ze zaktualizowanym Programem priorytetowym.
pp_4.1_2020.04.28..pdf
pp_4.1_2020.04.28..pdf - (868,67 KB) Teść programu priorytetowego: Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowe
pp_4.1_2018.pdf
pp_4.1_2018.pdf - (613,74 KB) Treść programu priorytetowego: Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowe

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór ciągły
 • Nabór konkursowy

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci:

 1. parki narodowe;
 2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe;
 3. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;
 4. podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów;
 5. podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt;
 6. państwowe jednostki budżetowe, a w szczególności Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz ponadgimnazjalne szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska;
 7. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

W przypadku, gdy podmioty składające wniosek o dofinansowanie nie są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia.

Informacje szczegółowe:

Minimalny koszt przedsięwzięcia 100 tys. zł.

Maksymalny koszt przedsięwzięcia 5 000 tys. zł.

Do programu priorytetowego stosuje się Tabelę standaryzowanych kosztów jednostkowych, zatwierdzaną przez Zarząd.

W przypadku, gdy koszty jednostkowe przekraczają koszty standaryzowane określone w załączniku do niniejszej części programu pn. Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych, Wnioskodawca musi przedstawić oświadczenie o możliwości pokrycia tego przekroczenia ze środków własnych. W przypadku braku takiego oświadczenia wniosek zostanie odrzucony;

Jednakże, gdy w odpowiednim Katalogu kosztów jednostkowych nie został określony koszt jednostkowy dla danego rodzaju prac, wnioskodawca: powinien przedstawić 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru lub szczegółowe uzasadnienie wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia (szczegółowa kalkulacja kosztu realizowanych prac).

Oprocentowanie pożyczek:

 • Pożyczki (na zapewnienie wkładu własnego): WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % w skali roku
 • Pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia: WIBOR 3M + 25 punktów bazowych nie mniej niż 1,5 % w skali roku

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór ciągły

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Beneficjenci:

 • Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informacje szczegółowe:

Dofinansowanie w formie dotacji dotyczy wyłącznie przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 2.4 zgodnie z Szczegółowym opisem osi priorytetowych (SZOOP) II osi POIiŚ 2014-2020 wybieranych w trybie konkursowym, dla których instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Intensywność dofinansowania wynosi:

 • dotacja do 15% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
 • dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych beneficjentów;

Oprocentowanie pożyczek:

 • Pożyczki (na zapewnienie wkładu własnego): WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % w skali roku
 • Pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia: WIBOR 3M + 25 punktów bazowych nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

Koordynatorzy programu

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na adres: przyroda@nfosigw.gov.pl

   

Część 1)

Część 2)

     Koordynator programu

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na adres: przyroda@nfosigw.gov.pl

Koordynator programu :

Stanisław Bochniarz

e-mail: stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl

tel: 22 45 90 589; tel. kom.: 885 339 561

Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych

W dniu 5 maja 2016 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził Tabelę standaryzowanych kosztów jednostkowych dla programu priorytetowego Ochronia i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Tabela będzie stosowana przy ocenie efektywności kosztowej jako dodatkowe źródło odniesienia obok cenników Sekocenbudu oraz badania dostępnych ofert rynkowych, a zawarte w niej stawki będą stanowić górną granicę kosztów kwalifikujących się do refundacji.

tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf
tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf - (301,44 KB) Tabela kosztów standaryzowanych

 

Słowa kluczowe

  

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również