Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ekspertyzy i opracowania

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego

„Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej i środowiskowej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”

  • Cel programu

Cel programu: „Celem programu jest wsparcie działań ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska oraz ministrów właściwych do spraw energii i gospodarki wodnej, niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa oraz polityki klimatycznej”

Dokumenty

tresc_programu_czesc_1_ekspertyzy_opracowania_realizacja_zobowiazan_miedzynarodowych.doc
tresc_programu_czesc_1_ekspertyzy_opracowania_realizacja_zobowiazan_miedzynarodowych.doc - (145,5 KB) Treść programu: Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
  • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych;

  • Beneficjenci,

 „Instytuty badawcze nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw klimatu, energii i środowiska, w tym ich konsorcja i partnerstwa”

 


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

Koordynator programu

Artur Pietrewicz
Artur.Pietrewicz@nfosigw.gov.pl

22 45 95 967

 

Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych  

22 45 95 967

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również