Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Zobacz także

 

ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. z 2021 r. poz. 743) 

Strona POIŚ 2014-2020:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/24204=3131

Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/informacje_ogolne2.php

(w tym strona, na której znajduje się wyszukiwarka otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej: https://sudop.uokik.gov.pl/home)

Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie

(w tym strona, na której znajduje się wyszukiwarka otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy w rolnictwie i rybołówstwie: https://srpp.minrol.gov.pl/)


Strona Komisji Europejskiej dotycząca pomocy publicznej
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej (wyszukiwarka)

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

Omówienie definicji pojęcia pomocy publicznej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN

 

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim materiały pomocnicze ułatwiające interpretację przepisów o pomocy publicznej w zakresie tzw. wyłączeń grupowych. KE opublikowała najczęściej zadawane pytania (FAQ) do GBERa. Link do tego praktycznego poradnika:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

 

Wyszukiwarka otrzymywanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej

Na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home znajduje się wyszukiwarka otrzymywanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej (w tym wartości EDB). Dane do bazy pochodzą ze sprawozdań organów udzielających pomocy w Polsce przekazywanych do UOKiK. Nie zawiera ona zatem przypadków pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również