Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Rekompensata (UOIG)

 

REKOMPENSATA ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM
 
W dniu 20 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przyjęła zmieniony pakiet unijnych zasad pomocy publicznej w odniesieniu do oceny rekompensaty ze środków publicznych za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
 
 
Informacje na stronie Komisji Europejskiej:
 
Pakiet obejmuje:
Nowy dokument
Data wejścia w życie
Zakres
Zastępowany dokument
1
brak daty obowiązywania – nie jest to dokument wiążący
Wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących stosowania reguł pomocy publicznej w odniesieniu do UOIG
dotychczas nie było takiego dokumentu
2
31 stycznia 2012 r.
Spełnienie warunków określonych w decyzji zwalnia państwa członkowskie z obowiązku notyfikowania Komisji planowanego przyznania rekompensaty (stanowiącej pomoc publiczną) z tytułu świadczenia usług publicznych w przypadku pewnych kategorii UOIG
Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 29.11.2005 r., str. 67).
3
31 stycznia 2012 r.
Zastosowanie do rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, wyłącznie o ile stanowi ona pomoc publiczną nie spełniającą warunków określonych w decyzji w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (…) – patrz wiersz powyżej
Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz. Urz. UE C 297 z dnia 29.11.2005 r., str. 4 ) – wygasły z dniem 30.11.2011 r.
4
29 kwietnia 2012 r.
Zastosowanie do rekompensaty poniżej pewnego progu, która nie podlega kontroli w kontekście pomocy publicznej
dotychczas nie było takiego dokumentu
 
Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie Komisji Europejskiej:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia finansowanie rekompensat ze środków dostępnych w ramach działania 2.2 POIiŚ 2014-2020 oraz ze środków krajowych w ramach Programu priorytetowego: Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 POIiŚ.
 
Pomoc taka udzielana była do 30.01.2012 r. zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Od dnia 31 stycznia 2012 r. pomoc w ramach powyżej wymienionych programów (POIiŚ i Programu priorytetowego) udzielana jest na zasadach określonych w nowej Decyzji z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi (dokument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) - stanowiące uszczegółowienie obowiązujących zasad udzielania rekompensaty - są zgodne z pakietem UOIG (treść Wytycznych do znalezienia na stronie:

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-regul-dofinansowania-z-programow-operacyjnych-podmiotow-realizujacych-obowiazek-swiadczenia-uslug-w-ogolnym-interesie-gospodarczym-w-ramach-zadan-wlasnych-samorzadu-gminy-w-gospodarce-odpadami-ko/ )

 

Najważniejsze zmiany w decyzji mające skutek dla Wnioskodawców NFOŚiGW:

·         obniżono próg wysokości rekompensaty średniorocznej, w przypadku którego wymagana jest jej notyfikacja Komisji, z 30 mln euro do 15 mln euro,
·         zrezygnowano z wymogu, aby średni roczny obrót przedsiębiorcy nie przekraczał 100 mln EUR w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
 
Stosowanie decyzji do projektów w trakcie oceny:
Pomoc przyznana przed 31 stycznia 2012 r. powinna być zgodna z dotychczas obowiązującą Decyzją z 2005 r. oraz nie podlega ona rewizji i jest dopuszczalna. Pomoc udzielona od 31 stycznia 2012 r. powinna być zgodna z nową Decyzją z 20 grudnia 2011. r.

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało stanowisko w sprawie stosowania postanowień decyzji w odniesieniu do finansowania w formie rekompensaty działań w gospodarce odpadami.

Dokumenty

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również