Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

FAQ

Ta sekcja będzie powstawała sukcesywnie na bazie zapytań Wnioskodawców oraz odpowiedzi ekspertów Zespołu ds. Pomocy Publicznej.

Zadaj pytanie ekspertowi: pomoc_publiczna@nfosigw.gov.pl

1. Dlaczego kwota wskazana w zaświadczeniu o pomocy de minimis jest inna niż nominalna wartość dofinansowania?

Odpowiedź: W przypadku gdy pomoc jest rozłożona w czasie, w szczególności gdy pomoc jest udzielana w formie pożyczki lub dotacji przekazywanej w transzach - wówczas należy uwzględnić zmiany wartości pieniądza, czyli pomnożyć przyszłe płatności przez czynnik dyskontujący zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz.1983, z późn. zm.). Kwota zdyskontowana będzie zawsze niższa od kwoty nominalnej.

 

2. Czy mogę ubiegać się o pomoc de minimis?

Odpowiedź: Jest to błędnie zadane pytanie. Nie ubiegamy się bowiem o konkretny rodzaj pomocy, ale o wsparcie na określony cel/określone przedsięwzięcie, a kwalifikacji pomocy jako pomocy de minimis to rzecz wtórna. Dlatego należy przede wszystkim zapoznać się z Programami priorytetowymi realizowanymi przez NFOŚiGW. W przypadku, gdy funkcjonuje w NFOŚiGW Program, w ramach którego Wnioskodawca może aplikować o wsparcie, winien on zapoznać się z zapisami tego programu, aby dowiedzieć się na jakich warunkach udzielna jest pomoc, w tym jak jest kwalifikowana (np. jako pomoc de minimis).

 

3. W ramach jakiej obecnie pomocy (oprócz de minimis) można otrzymać dofinansowanie modernizacji sieci cieplnej lub podłączeń obiektów do sieci realizowanych przez dostawców ciepła.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, dofinansowania na modernizację lub rozbudowę sieci można udzielać w ramach pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46). Sieć musi jednak stanowić integralną część efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Definicja efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego znajduje się w art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.


4. Czy pomoc publiczna wynikająca z umorzenia części pożyczki jest udzielana w dniu zawarcia umowy pożyczki, czy po podjęciu uchwały Zarządu o umorzeniu?

Odpowiedź: Jeżeli umorzenie przewidziane w umowie pożyczki jest automatyczne (wdrażane po spełnieniu określonych warunków wskazanych w umowie - co zależne jest od beneficjenta), wówczas pomoc w formie umorzenia udzielana jest łącznie z pożyczką w dniu jej zawarcia.

W przypadku natomiast umorzeń, których realizacja podlega dodatkowej ocenie Funduszu (w tym gdy wymagana jest uprzednia dodatkowa ocena w zakresie zgodności z przepisami o pomocy publicznej i np. wymagane jest zawarcie dodatkowej umowy umorzenia), wówczas umorzenie udzielane jest w dniu zawarcia tej umowy.

 

5. Przedsiębiorca otrzymując pomoc nie uzyskuje informacji, jakiej wysokości była ta pomoc (jakie było EDB), wyjątkiem jest pomoc de minimis (dana ta znajduje się w wydawanym zaświadczeniu). W jaki sposób przedsiębiorca może wobec tego samodzielnie sprawdzić, o jakiej wartości pomoc otrzymał?

Odpowiedź: Na stronie UOKiK: https://sudop.uokik.gov.pl/home zamieszczono wyszukiwarkę pomocy otrzymywanej przez przedsiębiorców w Polsce. Oparta jest ona o sprawozdania organów udzielajacych pomocy przekazywanych do UOKiK. Pomoc w rolnictwie i rybołówstwie wyszukać można natomiast na stronie MRiRW: https://srpp.minrol.gov.pl/

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również