Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Akty prawne/interpretacje

  

1.

Formularze składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną i pomoc de minimis.

Obowiązek ich złożenia (wraz z wnioskiem o dofinansowanie) wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis_obowiazuje_od_11.03.2016.xlsx
formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis_obowiazuje_od_11.03.2016.xlsx - (82,93 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż: pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja do edycji)_obowiązuje dla wniosków składanych od 11.03.2016
formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx
formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx - (78,36 KB) formularz przedkładany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013_zwykła de minimis
formularz_de_minimis_360_2012.xlsx
formularz_de_minimis_360_2012.xlsx - (82,09 KB) formularz przedkładany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 360/2012_de minimis rekompensata
formularz_informacja_o_wnioskowanej_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_i_rybolowstwie.doc
formularz_informacja_o_wnioskowanej_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_i_rybolowstwie.doc - (33,5 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (wersja do edycji)

2.

Akty prawne określające warunki udzielenia pomocy publicznej:

 

 
Lp.
Dokument
Numer programu pomocowego/nr identyfikacyjny pomocy podlegającej przepisom
o wyłączeniach grupowych
Numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu
Przeznaczenie pomocy
OBOWIĄZUJĄCE
Unijne
 1.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1) wraz ze zmianą: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9) wraz ze zmianą: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012, str. 8)

- -

pomoc de minimis (poza produkcją rolną i rybołówstwem)

 

 

 

pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

 

 

pomoc de minimis na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

 2.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1)

Zmiany ww. rozporządzenia:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r.

Pytania i odpowiedzi KE do rozporządzenia:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

- -  
 3. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200, z 28.06.2014 r., str. 1) wraz z przedłużeniem (Dz. Urz. C 224, z 8.7.2020, str. 2) - - pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę
4.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209, z 23.07.2013, str. 1) wraz z przedłużeniem (Dz. Urz. C 224, z 8.7.2020, str. 2)

- - pomoc regionalna
5. - - pomoc stanowiąca rekompensatę za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
6. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. C 262 z dnia 19.07.2016, str. 1)      
Krajowe
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250)

SA.44685(2016/X)/   SA.61012(2021/X) (od 1.07.2021)

  pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
2.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1797) wraz ze zmianą: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 808)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) wraz ze zmianą: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2136)

SA.41730(2015/X)/ SA.61129(2021/X)/   SA.63115(2021/X) 

  inwestycyjna pomoc regionalna
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (Dz. U. poz. 597) SA.62756(2021/X)   pomoc horyzontalna na badania i rozwój
 4.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1810)

zmiana ww. rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1209)

zmiana ww.rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 2393)

SA.43907 (od 1.07.2021: SA.59385(2020/X))   pomoc na ochronę środowiska (wysokosprawna kogeneracja) - POIiŚ 2014-2020
5.
SA.43904 (od 1.07.2021: SA.59383(2020/X))
 

pomoc na ochronę środowiska (efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy) - POIiŚ 2014-2020

6.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 866)

zmiana rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 2411)

SA.46088(2016/X) (od 1.07.2021: SA.59386(2020/X))   pomoc na ochronę środowiska (efektywność energetyczna) - POIiŚ 2014-2020
7.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1941)

zmiana rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 2357)

SA.47030(2016/X) (od 1.07.2021: SA.59387(2020/X))   pomoc na OZE - POIiŚ 2014-2020
8. Decyzja KE - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe SA.44609 (2016/N)  
pomoc na retencję - POIŚ 2014-2020
9. Decyzja KE - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów SA.45380 (2016/N)  
pomoc na przeciwdziałanie pożarom lasów
- POIŚ 2014-2020
 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również