Aktualności

Nowe fundusze na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

09-07-2015, 17:17

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania  zwalczania barszczu Sosnowskiego. Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął 9 lipca decyzję o ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.  Alokacja w ramach konkursu opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek. W ramach programu mogą być dofinansowane m.in. przedsięwzięcia, mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego, na co przewidziano kwotę 4 milionów złotych w formie dotacji.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Termin ogłoszenia naboru wniosków przewidywany jest na 10.07.2015 roku a wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z Regulaminem naboru w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Warunki dofinansowania:

  1. minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 mln zł.
  2. maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
  3. uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Beneficjentami naboru wniosków, do których adresowany jest powyższy konkurs są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Obszary przewidziane do przeprowadzenia działań powinny być wskazane na podstawie inwentaryzacji płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego w obrębie stanowiska.

Planowane dofinansowanie przewidziane jest dla działań realizowanych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez Fundację „Palący Problem – Heracleum”. Wytyczne zostały opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze środków NFOŚiGW.  Opracowane wytyczne stanowią kompendium wiedzy dla władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, jak rozpoznawać   barszcze, unikać poparzeń, jakie narzędzia prawne umożliwiają walkę z tymi gatunkami oraz jak te gatunki skutecznie zwalczać i ograniczać ich rozprzestrzenianie.

.