Aktualności

Kolejne spotkanie z miastami przygotowującymi Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu

18-04-2019, 12:31

Projekt Ministerstwa Środowiska dotyczący opracowania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców został zakończony. Złożone plany oczekują na zatwierdzenie przez ministerstwo. Okazuje się, że nie tylko największe miasta w Polsce potrzebują oraz wykazują zainteresowanie MPA.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przygotowania i wdrożenia Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu. Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW gościł w tym dniu przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Krakowa, Gdańska i Lublina, którzy zdecydowali się podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie z wnioskodawcami oraz beneficjentami działania 2.1.5 POIiŚ Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano metodykę przygotowania Planów. Szczególną uwagę zwrócono na diagnostykę, identyfikację sektorów wrażliwych oraz przykładowe działania adaptacyjne. Podkreślono, że ogromne znaczenie dla realizacji projektu ma zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy oraz współpraca z mieszkańcami na każdym etapie pracy nad dokumentem.

Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Krakowa, Gdańska i Lublina. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że zespół przygotowujący Plany musi być złożony z zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Zaznaczono, że wiele już istniejących w mieście dokumentów planistyczno-strategicznych zawiera mnóstwo cennych informacji, które można wykorzystać w tworzeniu MPA. Wielokrotnie podkreślano również, że „nikt nie zna miasta tak dobrze, jak pracownicy instytucji miejskich”. Prelegenci zachęcali uczestników spotkania do planowania i wdrażania działań adaptacyjnych, podkreślając zarazem, że MPA pozwala nie tylko na identyfikację ryzyk, zagrożeń i szans. To przede wszystkim szansa stworzenia miasta racjonalnie wykorzystującego zasoby, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawę jakości życia w mieście.

Wśród słuchaczy byli reprezentanci miast: Starogard Gdański, Mielec, Iława, Ząbki, Mrągowo, Sochaczew. Podzielili się problemami, z którymi muszą się zmierzyć w kontekście zmian klimatycznych. Mówili też o tym, jak przebiegają prace – czasami wstępne, czasem zaawansowane – opracowania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu. Dyskutowano także na temat umocowania Planów w strategiach miejskich, wymagań merytorycznych do przetargu na wykonawcę projektu oraz możliwości finasowania działań adaptacyjnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej buduje platformę wymiany doświadczeń i informacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w związku z czym we wrześniu planowane jest specjalistyczne szkolenie dla beneficjentów działania 2.1.5, podczas którego będzie kontynuowana dyskusja o MPA.

Podsumowując obrady Piotr Czarnocki (Ministerstwo Środowiska) podkreślił, że w przyszłej perspektywie POIiŚ wsparcie finansowe ze środków unijnych na adaptację do zmian klimatu zdecydowanie wzrośnie.

Należy zaznaczyć, że lokalne oraz regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne mogą być finansowane ze środków programu priorytetowego NFOŚiGW Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, którego nabór rozpoczął się 1 lutego 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.nfosigw.gov.pl/adaptacja.

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Surowiecki – tel. 22 45 90 508

Anna Mitraszewska – tel. 22 45 90 256

Kamil Żabka – tel. 22 45 90 566

.