Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Rachunki bankowe

RACHUNKI BANKOWE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE

 

RACHUNEK PODSTAWOWY: 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

 

RACHUNKI W ZAKRESIE OPŁAT, KAR I WPŁAT WNOSZONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY

BIOKOMPONENTY I BIOPALIWA – OPŁATY I ŚRODKI WNOSZONE PRZEZ PODMIOTY

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

96 1130 1017 0000 0109 9520 0112

Opłata zastępcza NCW – Narodowy Cel Wskaźnikowy

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy

art. 23 ust. 1a i ust. 6 ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

art. 23 ust. 8 ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-komponentach i biopaliwach ciekłych

do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek

opłata zastępcza z tytułu NCW za rok ….

96 1130 1017 0000 0109 9520 0112

Środki 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowa-nego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, uwzględnionego w kalkulacji taryf

 Operator systemu przesyłowego elektro-energetycznego

 

art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

art. 16b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

do dnia 30 czerwca danego roku

środki 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału operatora systemu przesyłowego elektro-energetycznego na rok ….

ENERGETYKA – OPŁATY I KARY WNOSZONE PRZEZ PODMIOTY

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY/KARY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

06 1130 1062 0000 0109 9520 0009

Opłata zastępcza - kogeneracja

Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski

art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

do dnia 30 czerwca roku następnego

opłata zastępcza z tytułu kogeneracji, rodzaj kogeneracji /kolor certyfikatu

OZG / PMGM – żółty

OZM / PMMET– fioletowy

OZK / PMEC– czerwony

06 1130 1062 0000 0109 9520 0009

Opłata zastępcza - OZE

Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski

art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

do dnia 30 czerwca roku następnego

opłata zastępcza (OZE), kolor świadectwa OZE za rok …

błękitny – za energię wytwarzaną z biogazu rolniczego

zielony – za energię wytwarzaną z pozostałych OZE (innych niż biogaz rolniczy)

76 1130 1017 0000 0109 9520 0084

Opłata zastępcza - efektywność energetyczna

 

Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy, towarowy dom maklerski lub dom maklerski

art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

 

 

art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

do dnia 30 czerwca roku następnego

opłata zastępcza (efektywność) za rok…

 

06 1130 1062 0000 0109 9520 0009

Kara pieniężna - kogeneracja

Podmiot wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa URE lub Prezesa Agencji Rynku Rolnego

art. 56 ust. 1 pkt 1a oraz pkt 28 – 30  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

art. 207 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz  art. 56 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2016 r.

14 dni od uprawomocnienia decyzji

kara pieniężna, numer i data decyzji Prezesa URE

 

GÓRNICTWO I GEOLOGIA – OPŁATY WNOSZONE PRZEZ PODMIOTY

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY/KARY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Opłata eksploatacyjna

Przedsiębiorca posiadający koncesję geologiczną na wydobywanie kopalin

art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

art. 141 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

do 31 stycznia za II półrocze poprzedniego roku, do 31 lipca za I półrocze roku

Opłata eksploatacyjna, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa złoża

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Opłata koncesyjna

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję geologiczną poszukiwanie lub rozpoznawanie

art. 133 ust. 1, 135 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

art. 141 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna

Opłata koncesyjna, numer koncesji, nazwa obszaru

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Opłata za podziemne magazynowanie lub składowanie

Przedsiębiorca posiadający koncesję geologiczną na podziemne magazynowanie lub składowanie

art. 135 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

art. 141 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

do 31 stycznia za II półrocze poprzedniego roku, do 31 lipca za I półrocze roku

 • Opłata za podziemne magazynowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa magazynu
 • Opłata za podziemne składowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa składowiska

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Opłata za roboty geologiczne

Przedsiębiorca posiadający koncesję geologiczną na wykonywanie robót geologicznych

art. 84 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 134 ust. 1 ustawy

art. 141 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

do 31 stycznia za II półrocze poprzedniego roku, do 31 lipca za I półrocze roku

Roboty geologiczne, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), numer decyzji, nazwa obszaru, nazwa organu koncesyjnego     

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Opłata dodatkowa

Przedsiębiorca posiadający koncesję działający z naruszeniem warunków koncesji

art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

art. 141 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

Opłata dodatkowa, numer decyzji, nazwa obszaru/nazwa złoża, nazwa organu.

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Opłata podwyższona

Podmiot prowadzący działalność bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo niezgłoszonego projektu robót geologicznych

art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

art. 141 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

 • Opłata podwyższona za działalność bez koncesji, numer decyzji, nazwa obszaru/nazwa złoża, nazwa organu.
 • Opłata podwyższona, za roboty numer decyzji, nazwa obszaru, nazwa organu.

 

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH – OPŁATY WNOSZONE PRZEZ PODMIOTY

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY/KARY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

22 1130 1062 0000 0109 9520 0012

Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku w rejestrze UE

Podmiot otwierający rachunek w UE

art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

art. 13 ust 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

przed otwarciem rachunku

Wpłata za otwarcie rachunku w rejestrze UE: nr instalacji

22 1130 1062 0000 0109 9520 0012

Opłata roczna za prowadzenie rachunku w rejestrze UE

Podmiot, posiadający  rachunek w UE

art. 13 ust 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

art. 13 ust 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

do dnia 31 marca każdego roku

Wpłata za prowadzenie rachunku w rejestrze UE: nr instalacji

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI  - OPŁATY WNOSZONE PRZEZ PODMIOTY

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY/KARY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Opłata recyklingowa za wprowadzanie pojazdów

Wprowadzający pojazd na teren Polski (do końca 2015 r.)

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2015 r. w zw. z art. 9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2015 r.

po wprowadzeniu pojazdu na teren kraju do końca 2015 r.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy wprowadzającego i adres zamieszkania lub siedziby prowadzającego; numer VIN pojazdu wprowadzonego do końca 2015 r.

38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

Opłata za brak sieci  zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (samonaliczenie)

Wprowadzający pojazd

art. 14 ust 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

art. 16 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata

Opłata za brak sieci za rok …

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

Opłata za brak sieci pojazdów wycofanych z eksploatacji zbierania (ustalenie w decyzji GIOŚ)

Wprowadzający pojazd wskazany w decyzji GIOŚ

art. 17 ust 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

art. 16 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

Opłata za brak sieci, data i numer decyzji GIOŚ

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

Opłata dodatkowa za brak sieci pojazdów wycofanych z eksploatacji zbierania (ustalenie w decyzji GIOŚ)

Wprowadzający pojazd wskazany w decyzji GIOŚ

art. 17 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

art. 16 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

Opłata dodatkowa za brak sieci, data i numer decyzji GIOŚ

POZWOLENIA ZINTEGROWANE  - OPŁATY WNOSZONE PRZEZ PODMIOTY

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY/KARY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

Opłata rejestracyjna

Podmiot ubiegający się o pozwolenie zintegrowane

art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

art. 210 ust. 1 oraz  art. 401 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie

Opłata rejestracyjna za pozwolenie zintegrowane

 

NAWIĄZKI SĄDOWE  - WNOSZONE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚiGW

RODZAJ WPŁATY

PODMIOT WPŁACAJĄCY

PODSTAWA PRAWNA OPŁATY/KARY

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚiGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY

OPIS PRZELEWU

45 1130 1017 0000 0109 9520 0060

Nawiązka sądowa

 

Osoba fizyczna wobec której orzeczono wyrok

art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

po uprawomocnieniu się wyroku

Nawiązka sądowa – wyrok nazwa Sądu, sygn. akt i data wyroku, np. SR dla m. st. Warszawy, II K 1/19  z dnia ….

 

RACHUNKI W ZAKRESIE OPŁAT I KAR PRZEKAZYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  - PRZEKAZYWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚIGW

RODZAJ WPŁATY

JEDNOSTKA WPŁACAJĄCA

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚIGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY OPIS PRZELEWU

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Opłaty korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji,  składowanie odpadów i opłaty podwyższone

Urzędy Marszałkowskie

art. 402 ust. 1 i 7 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

do końca następnego miesiąca po wpływie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego

 • Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, miesiąc, rok
 • Opłata za przydzielone uprawnienia do emisji, miesiąc, rok
 • Opłata za składowanie odpadów, miesiąc, rok
 • Opłata podwyższona, miesiąc, rok

22 1130 1062 0000 0109 9520 0012

Opłaty za wprowadzanie do powietrza NOx i SO2 (kwota pomniejszeń)

Urzędy Marszałkowskie

art. 402 ust. 1 i 4a ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

do końca następnego miesiąca po wpływie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego

 • Opłata za NOx, miesiąc, rok
 • Opłata za SO2, miesiąc, rok

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów

Urzędy Marszałkowskie

art. 402 ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

do końca następnego miesiąca po wpływie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego

 • Opłata za wycinkę drzew, miesiąc, rok
 • Kara za wycinkę drzew, miesiąc, rok

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Administracyjne kary pieniężne za korzystanie ze środowiska

WIOŚ

art. 402 ust. 1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek WIOŚ

Kara za ……, miesiąc, rok

 

USŁUGI WODNE - PRZEKAZYWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚIGW

RODZAJ WPŁATY

JEDNOSTKA WPŁACAJĄCA

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚIGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY OPIS PRZELEWU

49 1130 1062 0000 0109 9520 0011

Opłaty za wprowadzanie ścieków i opłaty podwyższone

PGW Wody Polskie

art. 299 ust. 4 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne

do końca następnego miesiąca po wpływie na rachunek Wód Polskich

 • Opłata stała za wprowadzanie ścieków, okres rozliczeniowy
 • Opłata zmienna za wprowadzanie ścieków, okres rozliczeniowy
 • Opłata podwyższona za wprowadzanie ścieków, okres rozliczeniowy

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI - PRZEKAZYWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚIGW

RODZAJ WPŁATY

JEDNOSTKA WPŁACAJĄCA

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚIGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY OPIS PRZELEWU

71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

Opłaty produktowe, kampanie edukacyjne - opakowania

Urzędy Marszałkowskie

19 ust. 4c, art. 38 ust. 2, 73 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

30 dni po upływie każdego kwartału

 • Opłata produktowa opakowania, okres rozliczeniowy
 • Dla wpłat dot. roku 2013 i lat poprzednich: rok opłaty produktowej opakowania, okres rozliczeniowy
 • Kampanie edukacyjne, okres rozliczeniowy

44 1130 1062 0000 0109 9520 0004

Opłaty produktowe – Opony

Urzędy Marszałkowskie

art. 27 ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

30 dni po upływie każdego kwartału

Opłata produktowa – Opony, okres rozliczeniowy

 

87 1130 1062 0000 0109 9520 0006

Opłaty produktowe, opłaty depozytowe, kampanie edukacyjne - Baterie i akumulatory

Urzędy Marszałkowskie

art. 65  ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

30 dni po upływie każdego kwartału

 • Opłata produktowa, okres rozliczeniowy
 • Opłata depozytowa, okres rozliczeniowy
 • Kampanie edukacyjne, okres rozliczeniowy

60 1130 1062 0000 0109 9520 0007

Opłaty produktowe - Oleje smarowe

Urzędy Marszałkowskie

art. 27 ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

30 dni po upływie każdego kwartału

Opłata produktowa – Oleje smarowe, okres rozliczeniowy

 

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

Opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Urzędy Marszałkowskie

art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

30 dni po upływie każdego kwartału

Opłata za nieosiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu, okres rozliczeniowy

 

43 1130 1062 0000 0109 9520 0022

Opłaty produktowe, kampanie edukacyjne kampanie edukacyjne - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Urzędy Marszałkowskie

art. 75 ust. 4, art. 15 ust. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

do końca następnego miesiąca po wpływie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego

 • Opłata produktowa opakowania, okres rozliczeniowy
 • Kampanie edukacyjne, okres rozliczeniowy

81 1130 1062 0000 0109 9520 0017

Kary z ustawy o odpadach

WIOŚ

 

art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału

Kara za ……, miesiąc, rok

97 1130 1062 0000 0109 9520 0020

Kary z ustawy
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

WIOŚ

art. 402 ust. 1 i art. 401 ust. 7 pkt 12 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

do końca następnego miesiąca po wpływie na rachunek WIOŚ

Kara za ……, miesiąc, rok

 

KARY ZA NIEUCHWALENIE PROGRAMÓW POWIETRZA - PRZEKAZYWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

NFOŚIGW

RODZAJ WPŁATY

JEDNOSTKA WPŁACAJĄCA

PODSTAWA PRAWNA WPŁATY DO NFOŚIGW

TERMIN WPŁATY

PROPONOWANY OPIS PRZELEWU

12 1130 1017 0000 0109 9520 0072

Kary za nieuchwalenie programów powietrza

Jednostki samorządu terytorialnego

art. 315b ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna

 

Kara pieniężna, numer i data decyzji WIOŚ

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również